บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นแคด ออดิทติ้ง จำกัด) และได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2544 โดยมีบุคลากรประกอบด้วยวิศวกรและนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่าง กว้างขวาง ปรัชญาและหลักในการดำเนินงานของบริษัท คือ การให้บริการด้านวิชาการผสมผสานกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการนำความชำนาญประสบการณ์ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พนักงานประจำของบริษัทและกลุ่มที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของเจ้าของโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

บริการของพวกเรา

Master Planning

การวางแผนและศึกษา

Project Management

การจัดการและควบคุมงบประมาณ

Auditing and Monitoring

การติดตามตรวจสอบ

EIA , IEE

การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลงานของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี

พันธมิตร

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2948-5653
โทรสาร : 0-2948-5654
    Scroll to top