บริการของเรา

การให้บริการที่ปรึกษา

ขอบเขตการให้บริการของบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ครอบคลุมการให้บริการในลักษณะต่างๆ ดังนี้

 • การวางแผนหลักและศึกษาโครงการ (Master Planning)
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Studies)
 • การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด (Preliminary and Detailed Design)
 • การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา (Cost Estimation and Tender Document Preparation)
 • การตรวจสอบปริมาณงาน (Quantity Surveying)
 • การจัดการและควบคุมงบประมาณโครงการ (Project Management and Cost Control)
 • การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Management)
 • การศึกษาด้านระบบและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance System)
 • การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management)
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Monitoring)
 • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, IEE, Environmental Impact Study)
 • การศึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System)
 • การสำรวจ การแปลภาพถ่ายทางอากาศและจัดทำแผนที่ (Surveying , Aerial Photo Interpetition and Mapping)
 • งานมวลชนสัมพันธ์ (Public Participation)
 • การศึกษาด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Economics Study)
 • การชดเชยทรัพย์สินและวางแผนจัดสรรพื้นที่อพยพ (Compensation and Resettlement Study)
Scroll to top