เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นแคด ออดิทติ้ง จำกัด) และได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2544 โดยมีบุคลากรประกอบด้วยวิศวกรและนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่าง กว้างขวาง ปรัชญาและหลักในการดำเนินงานของบริษัท คือ การให้บริการด้านวิชาการผสมผสานกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการนำความชำนาญประสบการณ์ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พนักงานประจำของบริษัทและกลุ่มที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของเจ้าของโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จดทะเบียนที่ปรึกษาหมายเลข 471
  • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตที่ 2/2562
  • สภาวิศวกร ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 0184/46

การจดทะเบียนบริษัท
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนสองล้านบาทถ้วน โดยมีทะเบียนบริษัท เลขที่0105539100661(เดิมเลขที่ (4)190/2539)

ที่ตั้งสำนักงาน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย  มีสำนักงานโครงการตั้งอยู่เลขที่ 123/726 ซอย กีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัย และนำมาสนับสนุนงานโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Scroll to top